متن شعر

ای قلب و درست را روایی

ای قلب و درست را روایی
در ره خر بد ز اسب رهوار
گر پای سگی ره تو کوبد
در عشق تو پاشکستگانند
در تو مگسی چو دل ببندد
فضل تو علی هین گفت
خاموش که هر محال و صعبی
 
پیش تو که زفت کیمیایی
از فضل تو کرده پیش پایی
بر شیر وغاش برفزایی
دارند امید پرگشایی
یابد ز درت پر همایی
تا نگشاید ره گدایی
آسان شود از کف خدایی
تعداد دفعات مشاهده: 38