متن شعر

گر با تو به هم دگر نباشد چه بود

گر با تو به هم دگر نباشد چه بود
یک ذرّه به سایه در نباشد چه بود

جائی که هزار عرش یک سارَخْک است
مشتی سارَخْک اگرنباشد چه بود

تعداد دفعات مشاهده: 141