متن شعر

گه جان، دل خویش، غرق خون مانده دید

گه جان، دل خویش، غرق خون مانده دید
گه سرگردان و سرنگون مانده دید

در دریایی که خویش گم باید کرد
چندان که درون رفت برون مانده دید

تعداد دفعات مشاهده: 202