متن شعر

کیست در این شهر که او مست نیست

کیست در این شهر که او مست نیست
کیست که از دمدمه روح قدس
کیست که هر ساعت پنجاه بار
چیست در آن مجلس بالای چرخ
می​نهلد می که خرد دم زند
جان بر او بسته شد و لنگ ماند
بوالعجب بوالعجبان را نگر
برپرد آن دل که پرش شه شکست
نیست شو و واره از این گفت و گوی
 
کیست در این دور کز این دست نیست
حامله چون مریم آبست نیست
بسته آن طره چون شست نیست
از می و شاهد که در این پست نیست
تا بنگویند که پیوست نیست
زانک از این جاش برون جست نیست
هیچ تو دیدی که کسی هست نیست
بر سر این چرخ کش اشکست نیست
کیست کز این ناطقه وارست نیست
تعداد دفعات مشاهده: 62