متن شعر

یک چیز که آن نه یک و چیز است آن چیز

یک چیز که آن نه یک و چیز است آن چیز
کلّی همه آنست و عزیز است آن چیز

هر چیز که جان حکم کند کاین آنست
آنست و ورای حکم نیز است آن چیز

تعداد دفعات مشاهده: 176