متن شعر

کون خر را نظام دین گفتم

کون خر را نظام دین گفتم
اندر این آخرجهان ز گزاف
طوق بر گردن کپی بستم
عجز خواهید روح را که ز عجز
حلیه آدم و خلیفه حق
زاغ را بلبل چمن خواندم
دیو را جبرئیل کردم نام
ای دریغا که کان نفرین را
از خری بود آن نبد ز خرد
توبه کردم از این خطا گفتن
 
پشک را عنبر ثمین گفتم
بس چمن نام هر چمین گفتم
نام اعلا بر اسفلین گفتم
صفت روح بهر طین گفتم
بهر ابلیس و هر لعین گفتم
خار را سرو و یاسمین گفتم
ژاژ را حجت مبین گفتم
از طمع چند آفرین گفتم
که خر ماده را تکین گفتم
همه عمرم بس ار همین گفتم
تعداد دفعات مشاهده: 392