متن شعر

ای زلفِ تو دامن قمر بگرفته

ای زلفِ تو دامن قمر بگرفته
ماه تو به مشک سر به سر بگرفته

طوطی خط فستقیت بر عناب
حلقه زده و گردِ شکر بگرفته

تعداد دفعات مشاهده: 183