متن شعر

هر کی بالاست مر او را چه غمست

هر کی بالاست مر او را چه غمست
که از این سو همه جان​ست و حیات
خود از این سو که نه سویست و نه جا
این عدم خود چه مبارک جایست
همه دل​ها نگران سوی عدم
این همه لشکر اندیشه دل
ز تو تا غیب هزاران سال​ست
 
هر کی آن جاست مر او را چه غمست
که از این سو همه لطف و کرمست
قدم اندر قدم اندر قدم​ست
که مددهای وجود از عدمست
این عدم نیست که باغ ارمست
ز سپاهان عدم یک علمست
چو روی از ره دل یک قدمست
تعداد دفعات مشاهده: 49