متن شعر

بوسه​ای داد مرا دلبر عیار و برفت

بوسه​ای داد مرا دلبر عیار و برفت
هر لبی را که ببوسید نشان​ها دارد
یک نشان آنک ز سودای لب آب حیات
یک نشان دگر آن است که تن نیز چو دل
تنگ و لاغر گردد به مثال لب دوست
 
چه شدی چونک یکی داد بدادی شش و هفت
که ز شیرینی آن لب بشکافید و بکفت
هر زمانی بزند عشق هزار آتش و نفت
می​دود در پی آن بوسه به تعجیل و به تفت
چه عجب لاغری از آتش معشوقه زفت
تعداد دفعات مشاهده: 131