متن شعر

میان ما درآ ما عاشقانیم

میان ما درآ ما عاشقانیم
مقیم خانه ما شو چو سایه
چو جان اندر جهان گر ناپدیدیم
ولیک آثار ما پیوسته توست
هر آن چیزی که تو گویی که آنید
تو آبی لیک گردابی و محبوس
چو ما در فقر مطلق پاکبازیم
 
که تا در باغ عشقت درکشانیم
که ما خورشید را همسایگانیم
چو عشق عاشقان گر بی​نشانیم
که ما چون جان نهانیم و عیانیم
به بالاتر نگر بالای آنیم
درآ در ما که ما سیل روانیم
بجز تصنیف نادانی ندانیم
تعداد دفعات مشاهده: 60