متن شعر

کرد محمود از برای احترام


کرد محمود از برای احترام
یک شبی آزاد بسیاری غلام


گفت خواهی ای ایاز اینجایگاه
تاکند آزادت امشب پادشاه


دست زد در زلف ایاز ماهروی
حلقهٔ بگرفته از زنجیر موی


گفت اگر مردی چه باشی غرقهٔ تو
جانت را آزاد کن زین حلقه تو


ای شده زلف مرا حلقه بگوش
خویش را آزاد کن چندین مکوش


شیوهٔ معشوق خون خوردن بود
وین ز فرط دوستی کردن بود


دوستی باشد همه در پوستش
دوست دارد آنکه داری دوستش

تعداد دفعات مشاهده: 208