متن شعر

ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم

ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم
گر دم نزنم تا حسد خلق نجنبد
آن کل کلهی یافت و کل خویش نهان کرد
گر صلح کند داروی کلیش بسازیم
 
من مرد غریبم نه از این شهر جهانم
دانم که نگویم نتوانم که ندانم
با بنده به خشم است که دانای نهانم
از ننگ کلی و کلهش بازرهانم
تعداد دفعات مشاهده: 62