متن شعر

دوش آمد و گفت: «آمدهام حور سرشت

دوش آمد و گفت: «آمدهام حور سرشت
تاختم کنم ملکت حوران بهشت»

گفتم: «به خطی سرخ بر آن زیر نویس»
رویش به خطی سبز در آن زیر نوشت

تعداد دفعات مشاهده: 179