متن شعر

ای دل، سر و کار با کریم است، مترس

ای دل، سر و کار با کریم است، مترس
لطفش چو خداییش قدیم است، مترس

از کرده و ناکرده و نیک و بد ما
بی سود و زیان است، چه بیم است؟ مترس

تعداد دفعات مشاهده: 111