متن شعر

چیزی که دمی نه تو درآنی و نه من

چیزی که دمی نه تو درآنی و نه من
کیفیت آن نه تو بدانی و نه من

گر برخیزد پردهٔ پندار از پیش
او ماند و او، نه تو بمانی ونه من

تعداد دفعات مشاهده: 183