متن شعر

با هرکه زبان چرخ رازی بگشاد

با هرکه زبان چرخ رازی بگشاد
چون پای نداشت پای تا سر بنهاد

زان داد سخن همی بنتوانم داد
کابستن رازهابنتواند زاد

تعداد دفعات مشاهده: 114