متن شعر

ساقیان سرمست در کار آمدند

ساقیان سرمست در کار آمدند
حلقه حلقه عاشقان و بی​دلان
بلبلان مست و مستان الست
هین که مخموران در این دم جوق جوق
یک ندا آمد عجب از کوی دل
از خوشی بوی او در کوی او
بی محابا ده تو ای ساقی مدام
عارفان از خویش بی​خویش آمدند
ساقیا تو جمله را یک رنگ کن
 
مستیان در کوی خمار آمدند
بر امید بوی دلدار آمدند
بر امید گل به گلزار آمدند
بر در ساقی به زنهار آمدند
بی دل و بی​پا به یک بار آمدند
بیخود و بی​کفش و دستار آمدند
هین که جان​ها مست اسرار آمدند
زاهدان در کار هشیار آمدند
باده ده گر یار و اغیار آمدند
تعداد دفعات مشاهده: 83