متن شعر

چشم بگشا جان​ها بین از بدن بگریخته

چشم بگشا جان​ها بین از بدن بگریخته
صد هزاران عقل​ها بین جان​ها پرداخته
گر گریزد صد هزاران جان و دل من فارغم
صد هزاران تشنه ز استسقا بگفته ترک جان
 
جان قفص را درشکسته دل ز تن بگریخته
صد هزاران خویشتن بی​خویشتن بگریخته
چون درآمد مست و خندان آن ز من بگریخته
صد هزاران بلبل آن سو از چمن بگریخته
تعداد دفعات مشاهده: 105