متن شعر

عاشق و یار یار باید بود

عاشق و یار یار باید بود
در همه کار یار باید بود

گر همه راحت و طرب طلبی
رنج بردار یار باید بود

روز و شب ز اشک چشم و گونهٔ زرد
در و دینار یار باید بود

ور گل دولتت همی باید
خستهٔ خار یار باید بود

گاه و بی گاه در فراق و وصال
مست و هشیار یار باید بود

چون سنایی همیشه در بد و نیک
صاحب اسرار یار باید بود

تعداد دفعات مشاهده: 138