متن شعر

ای ز گلزار جمالت یاسمین پا کوفته

ای ز گلزار جمالت یاسمین پا کوفته
ای بزاده حسن تو بی​واسطه هر مرد و زن
ای رخ شاهانه​ات آورده جان پروانه​ای
ای دماغ عاشقان پرباده منصوریت
لاغری جان ز ذوقت آن چنان فربه شده
هدهدان اندر قفص چون زان سلیمان خوش شدند
جان عاشق لامکان و این بدن سایه الست
قهقهه شادان عشقش کرد مجلس پرشکر
روی و چشم شمس تبریزی گل و نسرین بکاشت
 
وز صواب هر خطایت صد ختن پا کوفته
وآنگه اندر باغ عشقت مرد و زن پا کوفته
صد هزاران شمع دل اندر لگن پا کوفته
تا دو صد حلاج عشقت بر رسن پا کوفته
می​نگنجد در جهان در خویشتن پا کوفته
راه پریدن نبد تا در وطن پا کوفته
آفتاب جان به رقص و این بدن پا کوفته
بوالحزن شادان شده با بوالحسن پا کوفته
در میان نرگس و گل جسم من پا کوفته
تعداد دفعات مشاهده: 55