متن شعر

ای مانده به زیرِ پرده! او کی باشی

ای مانده به زیرِ پرده! او کی باشی
گه خفته و گاه خورده، او کی باشی

کفرست حلول چند از کفر و فضول
او هست و تو هست کرده، او کی باشی

تعداد دفعات مشاهده: 102