متن شعر

گفتم: ز خط تو بوی خون میآید

گفتم: ز خط تو بوی خون میآید
وز خطّ تو عقل در جنون میآید

گفتا که خط از برای زر میآرم
گفتم که زر از سنگ برون میآید

تعداد دفعات مشاهده: 181