متن شعر

بوطالب نعمه آن جهانی همه مرد

بوطالب نعمه آن جهانی همه مرد
هرگز غم این جهان خونخواره نخورد

هر طالب نعمت که بدو روی آورد
از نام پدر دامن حرصش پر کرد

تعداد دفعات مشاهده: 87