متن شعر

شاه گشادست رو دیده شه بین که راست

شاه گشادست رو دیده شه بین که راست
شاه در این دم به بزم پای طرب درنهاد
پیش رخ آفتاب چرخ پیاپی کی زد
ساغرها می​شمرد وی بشده از شمار
از اثر روی شه هر نفسی شاهدی
ای بس مرغان آب بر لب دریای عشق
هین که براقان عشق در چمنش می​چرند
سیمبر خوب عشق رفت به خرگاه دل
خسرو جان شمس دین مفخر تبریزیان
 
باده گلگون شه بر گل و نسرین که راست
بر سر زانوی شه تکیه و بالین که راست
در تتق ابر تن ماه به تعیین که راست
گر بنشد از شمار ساغر پیشین که راست
سر کشد از لامکان گوید کابین که راست
سینه صیاد کو دیده شاهین که راست
تنگ درآمد وصال لایقشان زین که راست
چهره زر لایق آن بر سیمین که راست
در دو جهان همچو او شاه خوش آیین که راست
تعداد دفعات مشاهده: 172