متن شعر

تنت زین جهان است و دل زان جهان

تنت زین جهان است و دل زان جهان
دل تو غریب و غم او غریب
اگر یار جانی و یار خرد
وگر یار جسمی و یار هوا
مگر ناگهان آن عنایت رسد
که یک جذب حق به ز صد کوشش است
نشان چون کف و بی​نشان بحر دان
ز خورشید یک جو چو ظاهر شود
خمش کن خمش کن که در خامشی است
 
هوا یار این و خدا یار آن
نیند از زمین و نه از آسمان
رسیدی بیار و ببردی تو جان
تو با این دو ماندی در این خاکدان
که ای من غلام چنان ناگهان
نشان​ها چه باشد بر بی​نشان
نشان چون بیان بی​نشان چون عیان
بروبد ز گردون ره کهکشان
هزاران زبان و هزاران بیان
تعداد دفعات مشاهده: 63