متن شعر

چو مهرهٔ مِهر بازی ای سرو سهی

چو مهرهٔ مِهر بازی ای سرو سهی
چون از گهر حقیقتی حقه تهی

هرگه که همی حقی به دست تو بود
زنهار چنان کن که ز دستش ندهی

تعداد دفعات مشاهده: 122