متن شعر

هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز

هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز
سر رشتهٔ خوددر دوجهان یابد باز

در راه تو هر که نیم جانی بدهد
از لطف تو صد هزار جان یابد باز

تعداد دفعات مشاهده: 146