متن شعر

عاقل از دیدار معنی غافلست

عاقل از دیدار معنی غافلست
زانکه هر حجت که گوید آفلست

لااحب الآفلین فرمود حق
این سخن آسان‌نمای و مشکلست

در گذر از خویش و واصل شو به دوست
کانکه واصل شد مرادش حاصلست

تعداد دفعات مشاهده: 244