متن شعر

چه بگویم

چه بگویم

چه بگویم که دل افسردگی ات
از میان برخیزد ؟
نفس گرم گوزن کوهی
چه تواند کردن ؟
سردی برف شبانگاهان را
که پر افشانده به دشت و دامن
؟


تعداد دفعات مشاهده: 317