متن شعر

هر چیز که هست در دو عالم کم و بیش

هر چیز که هست در دو عالم کم و بیش
از جلوهگری نور اوست ای درویش!

تا جلوه همی کند همه جلوهٔ اوست
چون جلوه کند ترک، نماند پس وپیش

تعداد دفعات مشاهده: 180