متن شعر

ای عشق که جمله از تو شادند

ای عشق که جمله از تو شادند
تو پادشهی و جمله عشاق
هر کس که سری و دیده​ای داشت
خورشید تویی و ذره از توست
چون بوی عنایت تو باشد
چون از بر تو مدد نباشد
ای دل برجه که ماه رویان
مستند و طریق خانه دانند
تا عشق زید زیند ایشان
 
وز نور تو عاشقان بزادند
همرنگ تو پادشه نژادند
دیدند تو را سری نهادند
وان نور به نور بازدادند
زالان همه رستم جهادند
گر حمزه و رستمند بادند
از پرده غیب رو گشادند
زیرا که نه مست از فسادند
تا یاد بود همه به یادند
تعداد دفعات مشاهده: 66