متن شعر

به بازار محشر، من و شرمساری

به بازار محشر، من و شرمساری
که بسیار، بسیار کاسد قماشم

بهائی، بهائی، یکی موی جانان
دو کون ارستانم، بهائی نباشم

تعداد دفعات مشاهده: 333