متن شعر

ای آنک تو شاه مطربانی

ای آنک تو شاه مطربانی
خواهم که دو عشر ای خوش آواز
در هر حرفیش مستمع را
سینش گوید که فاستجیبوا
ای طره او چه پای بندی
از نرگس او است ای گل سرخ
ماندم ز تمام کردن این
 
زان دلبرکش بگو که دانی
از مصحف حسن او بخوانی
بگشاید چشمه معانی
نونش گوید که لن ترانی
وی غمزه او چه بی​امانی
کان اطلس سرخ می​درانی
باقیش تو بگو بر این نشانی
تعداد دفعات مشاهده: 102