متن شعر

دل چو دانه ما مثال آسیا

دل چو دانه ما مثال آسیا
تن چو سنگ و آب او اندیشه​ها
آب گوید آسیابان را بپرس
آسیابان گویدت کای نان خوار
ماجرا بسیار خواهد شد خمش
 
آسیا کی داند این گردش چرا
سنگ گوید آب داند ماجرا
کو فکند اندر نشیب این آب را
گر نگردد این که باشد نانبا
از خدا واپرس تا گوید تو را
تعداد دفعات مشاهده: 76