متن شعر

افتاد مرا با سر زلفین تو کار

افتاد مرا با سر زلفین تو کار
دیوانه شدم، به حال خویشم بگذار

دل در سر زلفین تو گم کردستم
جویای دل خودم، مرا با تو چه کار؟

تعداد دفعات مشاهده: 102