متن شعر

هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره

هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره
چو رخ شاه بدیدی برو از خانه چو بیذق
چو بدان بنده نوازی شده​ای پاک و نمازی
تو در این ماه نظر کن که دلت روشن از او شد
نه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت
کی بود آب که دارد به لطافت صفت او
تو همه روز برقصی پی تتماج و حریره
چو بدیدم بر سیمش ز زر و سیم نفورم
تو از آن بار نداری که سبکسار چو بیدی
همه حجاج برفته حرم و کعبه بدیده
بنگر سوی حریفان که همه مست و خرابند
 
که بود در تک دریا کف دریا به کناره
رخ خورشید چو دیدی هله گم شو چو ستاره
همگان را تو صلا گو چو موذن ز مناره
تو در این شاه نگه کن که رسیده​ست سواره
به خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره
که دو صد چشمه برآرد ز دل مرمر و خاره
تو چه دانی هوس دل پی این بیت و حراره
که نفور است نسیمش ز کف سیم شماره
تو از آن کار نداری که شدستی همه کاره
تو شتر هم نخریده که شکسته​ست مهاره
تو خمش باش و چنان شو هله ای عربده باره
تعداد دفعات مشاهده: 52