متن شعر

از بخت به فریادم و از چرخ به درد

از بخت به فریادم و از چرخ به درد
وز گردش روزگار رخ چون گل زرد

ای دل، ز پی وصال چندین بمگرد
شادی نخوری ولیک غم باید خورد

تعداد دفعات مشاهده: 96