متن شعر

تا خط تو بر خون جگر میخوانم

تا خط تو بر خون جگر میخوانم
گوئی که غم دلم زبر میخوانم

از من ببری دلی چو خط آوردی
زیرا که من از خط تو بر میخوانم

تعداد دفعات مشاهده: 184