متن شعر

نه در صفِ صادقان قراری دارم

نه در صفِ صادقان قراری دارم
نه در رهِ عاشقان شماری دارم

آن در که بجز تو کس نداند بگشود
بگشای که سخت بسته کاری دارم

تعداد دفعات مشاهده: 66