متن شعر

گل صبح دم از باد برآشفت و بریخت

گل صبح دم از باد برآشفت و بریخت
با باد صبا حکایتی گفت و بریخت

بد عهدی عمر بین، که گل ده روزه
سر بر زد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت

تعداد دفعات مشاهده: 280