متن شعر

که بوده است تو را دوش یار و همخوابه

که بوده است تو را دوش یار و همخوابه
چو شانه سنگ ز عشق تو شاخ شاخ شده​ست
چو شانه زلف تو را دید شد هر انگشتش
ز نور روی تو پر گشت خلوت حمام
خمش که گل مثل آب از تو یافت صفا
 
که از خوی تو پر از مشک گشت گرمابه
پریت خوانده به حمام و کرده​ات لابه
دلیل و آلت تهلیل همچو سبابه
که جمله قبه زجاجی شده​ست چون تابه
که هر کی نسبت تو یافت گشت نسابه
تعداد دفعات مشاهده: 62