متن شعر

خیک دل ما مشک تن ما

خیک دل ما مشک تن ما
از چشمه جان پر کرد شکم
سقا پنهان وان مشک عیان
گر رقص کند آن شیر علم
دورم ز نظر فعلم بنگر
از بوی تو جان قانع نشود
 
خوش نازکنان بر پشت سقا
کای تشنه بیا ای تشنه بیا
لیکن نبود از مشک جدا
رقصش نبود جز رقص هوا
تا بوی بود بر عود گوا
ای چشمه جان ای چشم رضا
تعداد دفعات مشاهده: 52