متن شعر

با بخل بود به غایتی پیوندت

با بخل بود به غایتی پیوندت
کز قوت حکایتی کند خرسندت

وینک ز بلای بخل تو ده سالست
تا نشخور شیر می‌کند فرزندت

تعداد دفعات مشاهده: 235