متن شعر

لب باز مگیر یک زمان از لب جام - تا بستانی کام جهان از لب جام

لب باز مگیر یک زمان از لب جام
تا بستانی کام جهان از لب جام

در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است
این از لب یار خواه و آن از لب جام
تعداد دفعات مشاهده: 257