متن شعر

نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر

نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر
همی​بینم رضایت در غم ماست
چه خون آشام و مستسقیست این دل
اگر سیری از این عالم بیا که
چو دیدم اتفاق عاشقانت
ولی دردم تو اسرافیل جان​ها
چو بوی جام جان بر مغز من زد
چو بیشست آن جنون لحظه به لحظه
چو دیدم کاس و طاس او شدستم
خیال شمس تبریزی بیامد
 
ولیک از هجر گشتم دم به دم سیر
چگونه گردد این بی​دل ز غم سیر
که چشمم می​نگردد ز اشک و نم سیر
نگردد هیچ کس زان عالمم سیر
شدستم از خلاف و لا و لم سیر
نیم از نفخ روح و زیر و بم سیر
شدم ای جان جان از جام جم سیر
خسیس آن کو نگشت از بیش و کم سیر
از این طشت نگون خم به خم سیر
ز عشق خال او گشتم ز غم سیر
تعداد دفعات مشاهده: 283