متن شعر

یکی دریاست هستی نطق ساحل

یکی دریاست هستی نطق ساحل
صدف حرف و جواهر دانش دل

به هر موجی هزاران در شهوار
برون ریزد ز نص و نقل و اخبار

هزاران موجب خیزد هر دم از وی
نگردد قطره‌ای هرگز کم از وی

وجود علم از آن دریای ژرف است
غلاف در او از صوت و حرف است

معانی چون کند اینجا تنزل
ضرورت باشد آن را از تمثل

تعداد دفعات مشاهده: 604