متن شعر

دل عاشق بدان فکرت چو برخاست

دل عاشق بدان فکرت چو برخاست
زبان خامه را پاسخ بیاراست

رقم زد بر بیاض نامه چون زر
بدین سان نکتهای تازه و تر

تعداد دفعات مشاهده: 357