متن شعر

پروانه به شمع گفت: یارم باشی

پروانه به شمع گفت: یارم باشی
گفتا که اگر کشتهٔ زارم باشی

دَرْ رو به میان آتش و پاک بسوز
گر میخواهی که در کنارم باشی

تعداد دفعات مشاهده: 191