متن شعر

گفتی که کیت بینم ای در خوشاب

گفتی که کیت بینم ای در خوشاب
دریاب مرا و خویشتن را دریاب


کایام چنان بود که شبها گذرد
کز دور خیال هم نبینیم به خواب

تعداد دفعات مشاهده: 334