متن شعر

دل بر تو نهم، زنم بداندیشان را

دل بر تو نهم، زنم بداندیشان را
وز تو نبرم ستیزهٔ ایشان را

گر عمر مرا در سر کار تو شود
عهد تو به میراث دهم خویشان را

تعداد دفعات مشاهده: 240